Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘digitalisering’

Tekst og foto: Martin Lund, Statens Avissamling

Vi har tidligere fortalt, hvordan den fortsatte digitalisering foregår, og hvordan vi nu skanner direkte fra originalaviser. Det muliggør digitalisering i farver, bedre gengivelse af billeder, tydeligere tekst og bedre tegngenkendelse. Vi glæder os til at gøre de årgange tilgængelige, som vi har skannet på denne måde. Vi er dog endnu ikke så langt med de tekniske løsninger, at vi kan melde en dato ud for, hvornår de mange nye sider ligger klar i Mediestream.

Status på digitalisering og de valgte aviser

Vi har allerede været i gang med at digitalisere Ringkøbing Amts Dagblad i et stykke tid, da årgangene 1880 til og med 1975 p.t. mangler i Mediestream. Vi har taget fat i den fra starten i 1880 og er nu nået til 1942. Indsatsen er et led i udfyldningen af huller i titlerne i Mediestream. Hullerne skyldes, at ikke alle dagblade er mikrofilmet. Og mikrofilm er netop grundlaget for alt, der hidtil er gjort tilgængeligt.

Den anden titel, vi digitaliserer p.t., er Langelands Social-Demokrat, udgivet 1908-64 (1947-64 under navnene Langeland og Dagbladet Langeland). I dag er årgangene 1908-43 tilgængelige i Mediestream, og vi skanner i den kommende tid årgangene 1944-64. Avisen vil udfylde et hul i dækningen af øen, idet det foreløbig kun er årgangene 1965-78 af Langelands Folkeblad (udkom 1905-1978), som er i Mediestream.

Øvrige titler

Blandt de andre titler, der er blevet skannet i mindre omfang, er:

De ejerløse aviser

Både Langelands Social-Demokrat og Langelands Folkeblad er blandt de ejerløse aviser. De ejerløse titler kan ses på de fleste folkebiblioteker uden begrænsning. Se om din kommunes biblioteker tilbyder adgang til aviserne.

Read Full Post »

Forsiden af Folkebladet 1904

Tekst og foto: Martin Lund, Statens Avissamling

En læser af bloggen spurgte for nylig: ”Vil det sige, at halvdelen af samlingens avissider aldrig er blevet mikrofilmet? Det bliver et stort arbejde! Hvor længe vil det tage (eller hvor mange mandeår)?”

Tak for et spændende indspark fra en bloglæser. Det sidste spørgsmål er meget svært at besvare, for det afhænger af flere faktorer. Jeg vil dog forsøge at beskrive forudsætningerne i store træk ved at tegne et billede af Det Kgl. Biblioteks avissamling, og til sidst give et bud på de veje vi kan gå, efter avisdigitaliseringsprojektet nu er afsluttet. Fortsat sikring i form af digitalisering er nemlig nødvendig for at bevare den historiske kulturarv, der ligger gemt i de aviser, som endnu ikke er blevet digitaliseret.

En samling af dagblade og distriktsblade

Statens Avissamling er inddelt i to hovedkategorier, nemlig dagblade og distriktsaviser. Den første kategori er langt den største og ældste, og den tæller ca. 74 mio. sider. Her er medregnet godt 300 færøske, grønlandske, vestindiske, islandske og slesvig-holstenske titler. Disse aviser har vi fra de tider, hvor områderne hørte til Danmark. De er derfor en vigtig del af samlingen og er delvist digitaliserede. Hvad angår de færøske og grønlandske aviser har det igennem de seneste 20 år været landsstyrets ansvar at indsamle og bevare egne aviser, og aviserne fra den periode har vi derfor ikke. Endelig har vi en mindre gruppe udenlandske aviser, men i avissamlingen fylder de oversøiske og udenlandske aviser relativt lidt. Samlingen absolutte fokus og tyngde er på de danske aviser.

Den anden kategori, distriktsaviser – også kaldet lokalblade, gratisaviser eller ugeaviser – tæller op mod 15 mio. sider. Denne avisvariant vandt udbredelse fra slutningen af 1800-tallet og er gennem tiden vokset til at blive en fyldig del af markedet for trykt annoncering og lokal information. Ligesom dagbladene bliver distriktsaviserne pligtafleveret og bevaret i avismagasinet i Skejby, Aarhus. Indtil videre er de blevet holdt uden for digitaliseringsarbejdet.

Mikrofilm til bevaring og tilgængeliggørelse

Siden 1950’erne er dagbladene blevet mikrofilmet, mens distriktsaviserne som hovedregel ikke er blevet det. De første mange år blev opgaven løst af det københavnske firma Minerva Mikrofilm, der på kommerciel basis mikrofilmede de landsdækkende og største dagblade. Kopier af mikrofilmene blev solgt til biblioteker, arkiver og udgiverne selv.

I 1976 begyndte Statsbiblioteket sideløbende at filme de mindre regionale dagblade. Grunden var først og fremmest ønsket om en stærkere bevaringsindsats, og mikrofilm blev anset for en rigtig god sikkerhed mod ødelæggelse og gradvist forfald.

Ved hjælp af mikrofilm fik man en væsentlig smidigere lokal brugerbetjening, når kopier af mikrofilm blev distribueret ud på landets folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotekerne slap dermed for dels at opbevare aviser i bunker og dels at transportere avisbind frem og tilbage fra magasinerne.

Mikrofilmning stoppede i 2016

Ikke kun dagblade, der udkom løbende, men også retroaviser, dvs. ældre aviser, blev mikrofilmet. En Aviskomite med repræsentanter fra forskningsbibliotekerne udvalgte de titler, man på det tidspunkt anså for at trænge mest ud fra forsknings- og bevaringsmæssige hensyn. I løbet af en årrække blev de udvalgte titler sikret. I 1998 blev Aviskomiteen nedlagt, men det betød ikke, at retrofilmningen stoppede. Aktiviteten fortsatte indtil 2016, men uden at komme til vejs ende med alle de ældre aviser.

I takt med at flere og flere aviser udkom på nettet – via fx avisernes egne hjemmesider – blev mikrofilm rundt omkring på bibliotekerne udfaset. I lyset af it-udviklingen syntes mange, at mikrofilm efterhånden var noget gammeldags. Efter at have været alene om filmningen i nogle år stoppede Statsbiblioteket helt i 2016, og af de dagblade, der stadig udkommer, er årgang 2015 den sidste, der findes på mikrofilm.

Hvor stor en del af aviserne er på mikrofilm?

70% af de 74 mio. sider dagblade er mikrofilmet. Dvs. ca. 52 mio. sider der kan opdeles i:

 • 35,5 mio. sider skannet og søgbare i Mediestream
 • 8,2 mio. sider ældre aviser
 • 8,6 mio. sider nyere aviser fra de seneste 12 år

Med andre ord – der kunne godt digitaliseres mere ud fra mikrofilm, hvis der var penge til det. Men selv hvis vi havde penge nok, skulle det overvejes nøje, dels fordi de ældre aviser ofte er ufuldstændigt filmet, og dels fordi der er et stort indhold af sider, der allerede findes i Mediestream. Det var nemlig ofte praksis at filme alle lokaludgaver og aflæggere i sin helhed, og det betyder, at masser af sider er ens. Også nyere film fra midt i 2000’erne til 2015 ser vi bort fra, fordi vi her er godt dækket ind med e-udgaver i form af pdf-filer, der stammer direkte fra udgiverne. Opsummeret kan vi sige, at det, der findes i Mediestream nu, er baseret på de film og de titler, som vi har fundet bedst egnede og mest nødvendige at digitalisere.

Digitalisering i fremtiden

I det forrige blogindlæg ”Vi fortsætter digitalisering i lavere tempo og bedre kvalitet” fortalte vi om den nuværende metode med digitalisering af originalaviser med to skannere. Vi forventer at fortsætte ad den vej i de kommende år, mens vi samtidig holder øje med udviklingen af teknik og software. Det er dog ikke det eneste scenarie: Vi kan fx investere i flere skannere, kombinere flere skannere med yderligere digitalisering af egnede mikrofilm og/eller få skannet originalaviser hos eksterne leverandører.

Flere hundrede år

Så det bringer os tilbage til spørgsmålet: Hvor længe vil det tage, før alle aviserne er digitaliseret? Svaret afhænger først og fremmest af midlerne, vi har til rådighed. Med det nuværende tempo på ca. 75.000 sider om året vil det tage flere hundrede år.

Uanset om vi får flere midler eller ej, skal vi udvælge og prioritere aviser til digitalisering ud fra de rette kriterier, og et meget vigtigt kriterium er: Hvilke aviser er i størst fare for nedbrydning? Digitaliseringsarbejdet med det fokus bliver intensiveret i den kommende tid.

Read Full Post »

Klargøring af avisbind

Tekst: Martin Lund
Fotograf: Henrik Storgaard Sørensen/Det Kgl. Bibliotek

Samarbejdet med vores leverandør Ninestars er nu slut. Vi er naturligvis rigtig glade for, at projektmålet er nået – mere end 35,4 mio. avissider er digitaliseret, og næsten alle har nu fundet vej i Mediestream. Det svarer til ca. halvdelen af de dagbladssider, der ligger i vores avismagasin i Skejby, Aarhus.

Flere aviser og ny metode

Vi har altså langt fra digitaliseret alle aviser i samlingen, og derfor fortsætter vi med at digitalisere aviser, der på sigt bliver tilgængelige for brugerne. Denne gang sker digitaliseringen dog med papiraviserne som grundlag, og dette arbejde bliver udført internt på Det Kgl. Bibliotek i Statens Avissamling.

Til forskel fra tidligere tiders mikrofilmning har vi nemlig nu skiftet til digitalfoto (også kaldet skanning), som giver en bedre kvalitet: flere detaljer, større skarphed og farver i stedet for sort-hvid.

Valg af aviser til digitalisering

Prioriteringen af, hvilke aviser vi skanner fremadrettet, er bestemt ud fra flere kriterier, herunder:

 • Lukning af huller i Mediestream, fx Frederiksborg Amts Avis 1908-19 og Ringkøbing Amts Dagblads ældre årgange. Det sker både af hensyn til sikring og bevaring, idet hullerne skyldes manglende mikrofilm, men også af hensyn til brugeroplevelsen i Mediestream
 • Sikring af aviser der er særligt truet af forfald ved at digitalisere dem og dermed have bevaret indholdet
 • Generering af ekstra (digital) kopi af aviser der kun findes i ét eksemplar.

Skanning af avisbind

En 5-benet proces

Digitalisering og tilgængeliggørelse af papiraviser er en 5-benet proces, der består af:

 • klargøring af avisbind
 • fotografering/skanning
 • navngivning af filer
 • bevaring af filer og
 • tilgængeliggørelse af filer.

Digitaliseringen begynder med klargøring af avisbindene, så vi kan være sikre på at opnå et tilfredsstillende resultat ved skanning. Samtidig kontrollerer vi bindene for fejl og mangler. Hvis vi kan finde evt. manglende avisnumre i et andet avisbind, supplerer vi med dem. Samtidig opretter vi en fejllog, der følger bindet undervejs, og som løbende opdateres i den videre proces.

Et klargjort bind, der nu kaldes et job, omfatter typisk op mod 1.200 sider. Jobbet startes op på skanneren efter en ganske bestemt procedure og grundlæggende indstillinger af afmaskning mm. Undervejs får billedfilerne automatisk tildelt et løbenummer.

Efter skanning bliver alle filer navngivet manuelt efter faste konventioner. Filerne placeres de korrekte steder i vores it-systemer, så de let kan findes frem igen.

Det sidste ben i processen

Det femte ben i processen er endnu ikke helt på plads, men ambitionen er naturligvis, at nyskannede aviser bliver tilgængelige i Mediestream, kort tid efter de er blevet digitaliseret. Indtil den femte og sidste del er på plads, fortsætter vi med at digitalisere papiraviser, så vi sikrer bevaring af deres indhold, og de på sigt kan blive tilgængelige online.

 

Read Full Post »

Imens avissiderne fortsat ruller ind i it-systemerne på Statsbiblioteket, vil vi da lige nævne, at Flensborg Avis nu er blevet færdige med at digitalisere sit arkiv af tidligere årgange. Om ikke så længe åbner avisen op for fri adgang til at søge i de historiske sider ved hjælp af fritekstsøgning. Den offentlige del af arkivet er frit tilgængeligt til privat brug samt til undervisnings- og forskningsformål, og brugere kan forvente hjælp i form af en vejledning til navigation i aviserne. Bemærk at udgaver fra perioden efteråret 2013 og frem kun er tilgængelige for abonnenter af Flensborg Avis – de er altså ikke frit tilgængelige for alle interesserede.

Hold øje med Flensborg Avis hvis du er interesseret i at tage et kig i deres arkiv, når de åbner for adgangen.

Read Full Post »

Statens Avissamling dækker p.t. over 991 titler på danske dagblade – se Registrant over aviser i Statens Avissamling. Den ældste avis er fra 1668, og den nyeste er fra i går. Aviserne er primært afleveret til Statsbiblioteket som en del af den danske Pligtafleveringslov – en mindre del af kommet til på anden vis bl.a. gennem gaver. Det har derfor været lidt af en udfordring at udvælge den første portion aviser til digitalisering. Listen er udarbejdet i samråd med Det Kongelige Bibliotek. Bemærk i øvrigt at Statens Avissamlings Registrant og Projekt Avisdigitalisering kun dækker dagblade og ikke distriktsblade/ugeaviser. Distriktsaviserne er dækket af en særskilt registrant.

Projektet stiler mod at digitalisere ca. 32 millioner avissider. Denne første portion dækker over ca. 20 millioner avissider, så der er stadigvæk plads  til at udvælge ca. 12 millioner sider.

Kriterier for udvælgelse

Vores valg af avistitler til digitalisering i første runde tager udgangspunkt i de følgende udvælgelseskriterier (listet i ikke-prioriteret orden):

a)      Avistitler som findes komplet på mikrofilm.

b)      Komplette avistitler – dvs. titler som kan digitaliseres fra start til nu, eller til det år hvorfra digitale kopier kan skaffes ad andre veje, f.eks. fra aviserne selv.

c)       Mikrofilm som har en god kvalitet.

d)      Avistitler som kan have forretningsmæssig interesse. Tilstedeværelsen af muligheden for at skaffe ekstern finansiering fra f.eks. nulevende aviser, lokale fonde og organisationer.

e)      Avistitler som findes i dublet på Det Kongelige Bibliotek.

Avistitler

Bemærk, at titlerne i nedenstående tabel IKKE er listet i den rækkefølge, vi planlægger at digitalisere dem, men at de optræder i alfabetisk rækkefølge. Efterhånden som projektet skrider frem, vil vi fortælle mere om, i hvilken rækkefølge de forskellige titler bliver digitaliseret.

De er også værd at bemærke, at listen er dynamisk – efterhånden som projektet skrider frem, vil vi undersøge og vægte de forskellige titler i forhold til de ovenstående kriterier – f.eks. om kvaliteten af mikrofilmene er høj nok, samt om dækningen på mikrofilm af den udvalgte titel er tilfredsstillende. Nogle titler vil potentielt falde ud af listen, mens andre vil blive tilføjet.

Avistitel Sted Periode
Aktuelt / Socialisten /
Det fri Aktuelt /
Social-Demokraten
København 1871-2001
Arbejderbladet /
Land og Folk /
Solidaritet
København 1921-1922
1934-1941
1945-1990
Arbejderen. København København 1982 ff
B.T. København 1916 ff
Berlingske Tidende
+ øvr. titler
København 1749 ff
Bornholms Tidende Bornholm 1866 ff
Børsen København 1896 ff
Corsaren København 1840-1855
Dagbladet. Østsjællands Folkeblad Køge 1876 ff
Dagen København 1803-1843
Dagens Nyheder /
Nationaltidende
København 1868/
1876-1961
Flensborg Avis,
Danm.udg, Fælles udg.
Flensborg 1868 ff
Fredericia Dagblad Fredericia 1890 ff
Frederiksborg Amts Avis Hillerød 1874 ff
Fyens Stiftstidende /
Morgenposten Fyens St.
Odense 1772 ff
Fædrelandet København 1834-1882
Helsingør Dagblad Helsingør 1867 ff
Helsingørs Avis Helsingør 1798-1936
Herning Folkeblad Herning 1869 ff
Holstebro Dagblad /
Dagbladet Holstebro (Struer)
Holstebro 1881 ff
Horsens Folkeblad Horsens 1866 ff
Information København 1945 ff
Jydske Tidende /
JydskeVestkysten
Haderslev 1929-1948
Jydske Tidende /
JydskeVestkysten
Sønderborg 1942 ff
Jydske Tidende/
JydskeVestkysten
(Åbenrå/Tønder)
Åbenrå 1942 ff
Jyllands-posten. Morgenavisen Århus 1871 ff
Kjøbenhavnsposten København 1827-1853
Kolding Folkeblad /
Folkebladet Sydjylland /
JydskeVestkysten 7
Kolding 1872 ff
Kristeligt Dagblad København 1896 ff
Lemvig Folkeblad Lemvig 1874 ff
Licitationen København 1908 ff
Lolland-Falsters Folketidende Nykøbing F. 1873 ff
Lolland-Falsters Stiftstidende Nykøbing F. 1809-1960
Morsø Folkeblad Nykøbing Mors 1877 ff
Nordjyske Stiftstidende Ålborg, Frederikshavn,
Hjørring m.fl.
1999 ff
Nordschleswiger, Der Åbenrå 1951 ff
Politikens Ugeblad for danske i Udlandet /
Politiken Weekly
København 1909 ff
Randers Amts Avis Randers 1810 ff
Ribe Stiftstidende Ribe 1786-1960
Ringkjøbing Amts Dagblad Ringkøbing 1880 ff
Ringsted Folketidende /
Folketidende / Dagbladet
Ringsted 1871 ff
Roskilde Dagblad /
Dagbladet
Roskilde 1878 ff
Samsø Posten Samsø 1906 ff
Silkeborg Avis /
Midtjyllands Avis
Silkeborg 1857 ff
Skive Folkeblad Skive 1880 ff
Svendborg Avis /
Fyns Amts Avis
Svendborg 1863 ff
Thisted Amts Tidende /
Thisted Dagblad
Thisted 1882 ff
Vejle Amts Folkeblad Vejle 1865 ff
Vestkysten /
JydskeVestkysten. Esbjerg
Esbjerg 1918 ff
Viborg Stifts Folkeblad Viborg 1877 ff

Read Full Post »

%d bloggers like this: