Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘mikrofilm’

Forsiden af Folkebladet 1904

Tekst og foto: Martin Lund, Statens Avissamling

En læser af bloggen spurgte for nylig: ”Vil det sige, at halvdelen af samlingens avissider aldrig er blevet mikrofilmet? Det bliver et stort arbejde! Hvor længe vil det tage (eller hvor mange mandeår)?”

Tak for et spændende indspark fra en bloglæser. Det sidste spørgsmål er meget svært at besvare, for det afhænger af flere faktorer. Jeg vil dog forsøge at beskrive forudsætningerne i store træk ved at tegne et billede af Det Kgl. Biblioteks avissamling, og til sidst give et bud på de veje vi kan gå, efter avisdigitaliseringsprojektet nu er afsluttet. Fortsat sikring i form af digitalisering er nemlig nødvendig for at bevare den historiske kulturarv, der ligger gemt i de aviser, som endnu ikke er blevet digitaliseret.

En samling af dagblade og distriktsblade

Statens Avissamling er inddelt i to hovedkategorier, nemlig dagblade og distriktsaviser. Den første kategori er langt den største og ældste, og den tæller ca. 74 mio. sider. Her er medregnet godt 300 færøske, grønlandske, vestindiske, islandske og slesvig-holstenske titler. Disse aviser har vi fra de tider, hvor områderne hørte til Danmark. De er derfor en vigtig del af samlingen og er delvist digitaliserede. Hvad angår de færøske og grønlandske aviser har det igennem de seneste 20 år været landsstyrets ansvar at indsamle og bevare egne aviser, og aviserne fra den periode har vi derfor ikke. Endelig har vi en mindre gruppe udenlandske aviser, men i avissamlingen fylder de oversøiske og udenlandske aviser relativt lidt. Samlingen absolutte fokus og tyngde er på de danske aviser.

Den anden kategori, distriktsaviser – også kaldet lokalblade, gratisaviser eller ugeaviser – tæller op mod 15 mio. sider. Denne avisvariant vandt udbredelse fra slutningen af 1800-tallet og er gennem tiden vokset til at blive en fyldig del af markedet for trykt annoncering og lokal information. Ligesom dagbladene bliver distriktsaviserne pligtafleveret og bevaret i avismagasinet i Skejby, Aarhus. Indtil videre er de blevet holdt uden for digitaliseringsarbejdet.

Mikrofilm til bevaring og tilgængeliggørelse

Siden 1950’erne er dagbladene blevet mikrofilmet, mens distriktsaviserne som hovedregel ikke er blevet det. De første mange år blev opgaven løst af det københavnske firma Minerva Mikrofilm, der på kommerciel basis mikrofilmede de landsdækkende og største dagblade. Kopier af mikrofilmene blev solgt til biblioteker, arkiver og udgiverne selv.

I 1976 begyndte Statsbiblioteket sideløbende at filme de mindre regionale dagblade. Grunden var først og fremmest ønsket om en stærkere bevaringsindsats, og mikrofilm blev anset for en rigtig god sikkerhed mod ødelæggelse og gradvist forfald.

Ved hjælp af mikrofilm fik man en væsentlig smidigere lokal brugerbetjening, når kopier af mikrofilm blev distribueret ud på landets folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotekerne slap dermed for dels at opbevare aviser i bunker og dels at transportere avisbind frem og tilbage fra magasinerne.

Mikrofilmning stoppede i 2016

Ikke kun dagblade, der udkom løbende, men også retroaviser, dvs. ældre aviser, blev mikrofilmet. En Aviskomite med repræsentanter fra forskningsbibliotekerne udvalgte de titler, man på det tidspunkt anså for at trænge mest ud fra forsknings- og bevaringsmæssige hensyn. I løbet af en årrække blev de udvalgte titler sikret. I 1998 blev Aviskomiteen nedlagt, men det betød ikke, at retrofilmningen stoppede. Aktiviteten fortsatte indtil 2016, men uden at komme til vejs ende med alle de ældre aviser.

I takt med at flere og flere aviser udkom på nettet – via fx avisernes egne hjemmesider – blev mikrofilm rundt omkring på bibliotekerne udfaset. I lyset af it-udviklingen syntes mange, at mikrofilm efterhånden var noget gammeldags. Efter at have været alene om filmningen i nogle år stoppede Statsbiblioteket helt i 2016, og af de dagblade, der stadig udkommer, er årgang 2015 den sidste, der findes på mikrofilm.

Hvor stor en del af aviserne er på mikrofilm?

70% af de 74 mio. sider dagblade er mikrofilmet. Dvs. ca. 52 mio. sider der kan opdeles i:

  • 35,5 mio. sider skannet og søgbare i Mediestream
  • 8,2 mio. sider ældre aviser
  • 8,6 mio. sider nyere aviser fra de seneste 12 år

Med andre ord – der kunne godt digitaliseres mere ud fra mikrofilm, hvis der var penge til det. Men selv hvis vi havde penge nok, skulle det overvejes nøje, dels fordi de ældre aviser ofte er ufuldstændigt filmet, og dels fordi der er et stort indhold af sider, der allerede findes i Mediestream. Det var nemlig ofte praksis at filme alle lokaludgaver og aflæggere i sin helhed, og det betyder, at masser af sider er ens. Også nyere film fra midt i 2000’erne til 2015 ser vi bort fra, fordi vi her er godt dækket ind med e-udgaver i form af pdf-filer, der stammer direkte fra udgiverne. Opsummeret kan vi sige, at det, der findes i Mediestream nu, er baseret på de film og de titler, som vi har fundet bedst egnede og mest nødvendige at digitalisere.

Digitalisering i fremtiden

I det forrige blogindlæg ”Vi fortsætter digitalisering i lavere tempo og bedre kvalitet” fortalte vi om den nuværende metode med digitalisering af originalaviser med to skannere. Vi forventer at fortsætte ad den vej i de kommende år, mens vi samtidig holder øje med udviklingen af teknik og software. Det er dog ikke det eneste scenarie: Vi kan fx investere i flere skannere, kombinere flere skannere med yderligere digitalisering af egnede mikrofilm og/eller få skannet originalaviser hos eksterne leverandører.

Flere hundrede år

Så det bringer os tilbage til spørgsmålet: Hvor længe vil det tage, før alle aviserne er digitaliseret? Svaret afhænger først og fremmest af midlerne, vi har til rådighed. Med det nuværende tempo på ca. 75.000 sider om året vil det tage flere hundrede år.

Uanset om vi får flere midler eller ej, skal vi udvælge og prioritere aviser til digitalisering ud fra de rette kriterier, og et meget vigtigt kriterium er: Hvilke aviser er i størst fare for nedbrydning? Digitaliseringsarbejdet med det fokus bliver intensiveret i den kommende tid.

Read Full Post »

Her følger indlæg nummer tre om kvalitetscheck af de digitaliserede avissider. Denne gang med gæsteskribenter fra Statens Avissamling, Christian Brink Christensen og Martin Lund.

STATENS AVISSAMLING

Vi har valgt Statens Avissamling i Skejby som stedet, hvor der udføres manuel kontrol af de digitaliserede aviser, også kaldet QA – quality assessment, på dansk kvalitetsvurdering. Her er Statsbibliotekets magasin med de trykte aviser fra 1668 og frem, og her er medarbejdere, der ved meget om både aviser og mikrofilm. Avisdigitaliseringen er baseret på mikrofilm, som er fremstillet igennem de seneste 50 år. Mikrofilmene er af varierende kvalitet og giver derfor også scanninger af varierende kvalitet. Kendskab til hvorfor og hvordan det kommer til udtryk, er en stor fordel, når vi kvalitetsvurderer de digitaliserede sider.

OMFANG AF MANUEL KONTROL

Vi laver som udgangspunkt en stikprøvekontrol, hvor der automatisk udvælges fem tilfældige sider fra hver enkelt mikrofilm. Fem sider er ikke meget, når en film snildt kan rummer over 1.000 sider, men systematiske fejl vil med stor sandsynlighed blive afsløret ved hjælp af de fem sider. Vi kan efter behov se på flere, men vores tidsforbrug skal begrænses, fordi Avissamlingens medarbejdere også har andre opgaver, så det sker ikke ofte. 32 mio. sider er så stor en mundfuld, at vi er nødt til at begrænse kontrollen. Med andre ord er indsatsen et kompromis mellem investeret tid, og hvor fejlfrit produktet bliver i den sidste ende.

QA_3.1

Operatører ved arbejdsstationerne i gang med manuel QA.

STIKPRØVEKONTROL AF FILER

De fem stikprøver vises i en særlig brugergrænseflade udviklet af vores leverandør Ninestars, som også står for digitaliseringen. Operatøren vurderer hvert billede ud fra nogle fastsatte kriterier om scanningskvalitet, formidlingskvalitet (læsbarhed) og ikke mindst hvor egnet billedet er som sikkerheds-kopi for den trykte avis. Fejl på originalaviser, som kan ses på scanningen, noteres også. Det kan fx være sider, som er ældet, hullet eller afrevet så meget, at teksten ikke kan læses.

Sammen med hver film følger et scannet ISO-test-ark, som kontrolleres inden de fem stikprøver. Det viser, om scanneren har kørt optimalt. Stikprøvekontrollen giver også mulighed for at vurdere, om mikrofilm-negativerne er ekstraordinært slidte eller beskadigede. På den måde giver processen os en større viden om tilstanden af vores mikrofilmsamling.

Ud over vurderingen af scanningskvaliteten laver vi en manuel vurdering af de fejl, som den automatiske og serverbaserede kontrol har fundet. En stor del af disse fejl er såkaldte falske positiver som fx sider, den automatiske kontrol har vurderet til at være for brede, men som ved efterfølgende check viser sig at være avisopslag, hvor der er tekst eller billeder, som går ind over midten på avisopslaget. (Se også Kåre Fiedler Christiansens indlæg “Hvad sker der med aviserne, når vi modtager dem fra Ninestars?”)

QA_fejlkoder

En side kan tagges med en fejlbeskrivelse samt tilføjes kommentar.

KONTROL AF METADATA

Vores leverandør Ninestars’ medarbejdere noterer manuelt en del metadata om aviserne, herunder titel og udgivelsesdato. En avisudgivelse kan fx få tilskrevet en forkert dato. Det kan skyldes en menneskelig fejl hos Ninestars, men det skyldes oftere en satsfejl på originalavisen, og det kan vi af gode grunde ikke ændre på. I den manuelle kontrol laver vi en kontrol af det generelle flow i udgivelsesdatoer for at vurdere eventuelle mangler, der kan skyldes filmnings- eller scanningsfejl, eller mere sandsynligt at avisen rent faktisk ikke er udkommet fx pga. strejke. Værktøjet, vi benytter her, er den kalenderoversigt, som er beskrevet i indlægget ”Hvad sker der med aviserne, når vi modtager dem fra Ninestars?”.

Modtager vi filer, som har fejl i kvalitet eller metadata, der kan skyldes Ninestars’ arbejde, skal de levere en ny, rettet version. På baggrund af vores kontrol og gode kommunikation med leverandøren har vi opnået et meget acceptabelt niveau for fejl og genleveringer.

Read Full Post »

Toke Eskildsen

De næste par indlæg kommer til at handle om kvalitetskontrol og kvalitetssikring af de digitaliserede avissider. Vi starter med at løfte lidt af fligen for arbejdet og fortæller lidt om, hvordan vi undersøger billedkvaliteten af de skannede sider.

En af vores dygtige it-folk, Toke Eskildsen, har været involveret i processen fra starten, og vi har valgt at lave en kort video med ham, hvor han beretter om sit arbejde med at sætte den korrekte standard for kvaliteten af billederne.

Toke er tidligere blevet interviewet om sit arbejde med avissiderne, og artiklen ”Råt er godt” om ham udkom oprindeligt i DenGANG nr. 2.  Se de øvrige numre af DenGANG.

I næste blogindlæg dykker vi ned i it-systemerne og kigger nærmere på den automatiske kvalitetskontrol.

Read Full Post »

Klappet og klar!

AluKasser1

Sådan ser det ud, når to aluminiumskasser fyldt med 52 batches med mikrofilm er klar til at blive afhentet af Scanning.dk. Hvert batch indeholder ca. 15.000 avissider, så i alt ligger der ca. imponerende 780.000 avissider i de to kasser fordelt på Information og Aalborg Stiftstidende.

Read Full Post »

COLOURBOX5230550

Der er ingen tvivl om det – avisdigitaliseringsprojektet er stort. Stort på antal af sider, stort på kompleksitet, stort på brugerinteresse og stort på potentiale. For Statsbiblioteket som institution er det også stort. Det er første gang, at vi binder an med et digitaliseringsprojekt af denne størrelse, og det involverer mange forskellige ansatte med vidt forskellige kompetencer.

I efteråret 2013 besluttede vi derfor, at projektet skulle dokumenteres. Ikke blot for at kunne fortælle vores eksterne interessenter om projektet, men også for bl.a. at kunne tage nogle øjebliksbilleder som senere kan findes frem og studeres nærmere. Der er lavet interviews med nøglepersoner, processer er blevet dokumenteret skriftligt, og højdepunkter er blevet filmet.

Pilotfasen er en af de processer, som vi har valgt at dokumentere på video. Og nu er videoen klar til at blive delt med resten af omverdenen. Så kom med os på en tur fra afsendelse af mikrofilmene i 3. kælder til Ninestars’ kontor i Hamborg og tilbage til Aarhus igen med modtagelse af de digitaliserede avissider.

Se videoen – Pilotfasen i levende billeder (lang udgave og kort udgave)

Vi arbejder videre med at dokumentere projektet, så forvent flere videoer, billeder og beskrivelser fra os i den kommende måneder og år.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: